Kimra Schleicher’s Preseason Pro Picks

Kimra Schleicher, the 2016 Fantasy Football World Champion, runs through her Preseason Pro picks for you to target in 2018!

Kimra Schleicher, the 2016 Fantasy Football World Champion, runs through her Preseason Pro picks for you to target in 2018!